• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
Site Haritası
IP ADRESİNİZ
ip adresi

Abdulmecid Bin Şeyh Nasuh et-Tosyevi


Abdulmecid Bin Şeyh Nasuh et-Tosyevi

          Başta tefsir olmak üzere çeşitli ilim dallarında çok sayıda eser veren çok yönlü bir kişidir. Hakkındaki bilgiler eserlerinden öğrenilenler ve rivayetlerden ibarettir. Tasavvufi bir çevrede yetişen Şeyh Nasuh Efendi bilimin gereğine, yararına ve önderliğine inanmış bir kişidir. Aslen Tosyalı olmasına rağmen tasavvufi eğitimini Şeyh Tacuddin İbrahim Karamani’nin yanında tamamlamış, daha sonra Bursa’daki Zeyniyye Tekkesi’nde üç yıl şeyhlik yapmıştır. Hayatının son yıllarını memleketi Tosya’da geçirmiş ve Tosya’da ölmüştür. Şeyh Nasuh Efendi’nin ölüm tarihiyle ilgili rivayetler muhteliftir. Şeyh Nasuh Efendi, eserlerinin çoğunda kendini Abdulmecid bin eş-Şeyh Nasuh bin İsrail olarak tanıtmış, kaynaklar da onu âlim, müfessir, sufi gibi sıfatlarla anmışlardır. Kuran ve hadisler ışığında insanların mutlu ve huzurlu yaşayıp dünya ve ahiret saadetine ulaşmaları için dini tasavvufi eserler yazmıştır.


Eserleri
Tefsîru Sûreti’l-Fâtiha/ Tezkîru’n-nâsîn fi tefsîri sûreti’l-Yâsin / Tefsîru sûreti’l-Mülk / Tefsîru sûreti’l-İnsân / El-Hüdâ ve’l-felâh / El-Havf ve’l-hüzn / El-Fevzü’l-azîm / Tezkiretü üli’l-elbâb / Risâle fî tefsîri’l-âyâti’l-müteallika bi’t-temsil / Makamâtü’l-mücevvidîn ve derecâtü’l-muallimîn / Risâle fî beyâni'l-hurûfî'l-mukattaat / Feridetu'l-furkân fî tecvîdi'l-Kur'ân / Risâle fî esâmî sûveri'l-Kur'ân / Risâle fî vukûfî'l-Kur'ân / Riyazu’n-nâsihin / Menâkıb-ı evliyâ / Menâkıbu’l-ârifîn ve kerâmâtü’l-kâmilîn / Kıssa-i Çoban ve Münâcât /  Mutâibetü’l-kulûb bi muhâtabeti’l-mahbûb / Ucâletü Muhtasaratün mine’t-tasavvuf / Levâihu’l-kulûb ve revâyihu’l-mahbûb / Nahvü’l-ârifîn / Nasihatnâme / Esrâru’n-necât ve’n-necâh /  Lâyiha-i rûhâniye ve lâmia-i nûrâniye / Kenzü’l-fevâid / Safâu’s-sâlihîn / Sûrûrü’n-nâzirîn / Risâle mine’l-ehâdîsi’l-kudsiyye / Tekmiletü’l-beyân / Arafâtü’l-ârifîn li’l-vukûf fi mevkıfi ibâdeti rabbi’l-âlemîn / Tevakkuhü’l-fukahâ ve telezzüzü’l-üdebâ / Risâle alâ kavli sâhibi’t-tenkîh fasl fi’t-ta’n / Tuhfetü’l-ahbâb / İsrafilzâde Risâlesi / Matlabü’l-a’lâ fî şerhi esmâi’llâhi’l-hüsnâ / Ravzatü’l-ezhâr ve cennetü’l-esmâr / Manzûm Kıyâfetnâme / Me’debül-füdalâi’l-ârifîn fî menâkıbi’l hülefâi’r-râşidîn / Menâkıbü’l-kurrâi’s-seb’a ve’ş-Şâtıbî / Mecmâü’l-fezâil ve menbâü’l-hasâil / Nebzetü’n-mine’l-hakâyık ve zübdetü’n-mine’d-dekâyık / Risâletü’l-mevâiz ve’d-duâ/ El-İstifâ fî menâkıbi’l-Mustafâ / Muhtasaru’l-muhtasar / Risâle fî beyâni ekâvilis-sekât fî tahkîkil-Avâlim minelarz
ve’s-semakât / Fezâilü’l-ilm ve’l-âlim / Münâcâtu Levâhibin-Necât / Risâletül-eizzâi ve erbâbil-işarât fîn-nahv / Ta’rifâtun Mâ’rifetuhâ / İrşâdü't-Tâlibîn fî ta’lîmi’l-müteallimîn / Risâletü’l-Muhtasar bi’l-lemehât fî tercemeti’l-Lemeât / Tercemetü’l-Levâyih / Tercüme-i Risâle-i Muhtasara / Pend-i Attar Tercümesi gibi eserleri mevcuttur.
TOSYALI-DER
Takvim
NAMAZ VAKTİ
Hava Durumu